Vispārīgie noteikumi

Šie pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā “Noteikumi”) ir saistītajām personām pielāgots dokuments, kas nosaka Pircēja un šī interneta veikala (turpmāk tekstā “Tirgotājs”), tiesības un pienākumus, preču iegādes, preču piegādes un atgriešanas kārtību, un citus ar šī interneta veikala darbību saistītos noteikumus.

Tirgotājam ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai papildināt šos noteikumus, iepriekš neinformējot pircēju. Grozītie noteikumi attiecas uz jaunajiem pircējiem, kuri iegādājas preces šajā interneta veikalā pēc noteikumu maiņas.

E-veikalā var iepirkties visas pilngadīgas fiziskās un juridiskās personas (nepilngadīgām fiziskajām personām ir tiesības iegādāties preces tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu).

Pircēju personas dati

Pārdevējs nodrošina, ka Pircēja personas dati (adrese, tālruņa numurs, vārds, uzvārds u.c.) netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus, kad Pircēja personas datus ir jānodod Pārdevēja sadarbības partneriem lai nodrošinātu kvalitatīvu Pārdevēja sniegto pakalpojumu ( ti. kurjerpakalpojumi, Lietuvas pasts utt.).

Visos citos gadījumos Pircēja personas dati (piem., adrese, tālruņa numurs, vārds, uzvārds u.c.) var tikt izpausti trešajām personām tikai Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Pārdevējs var izmantot Pircēja personisko informāciju mārketinga nolūkos, ja tam ir Pircēja piekrišana (jaunumu abonēšana pa e-pastu, tālruni u.c.).

Pircējam, kurš nevēlas, lai viņa informācija tiktu izmantota mārketinga nolūkos, ir tiesības sazināties ar veikala administrāciju caur e-pastu nosūtot rakstisku pieprasījumu pārtraukt Pircēja datu izmantošanu mārketinga nolūkos.

Pircēja pienākums ir sniegt visu nepieciešamo personisko informāciju, lai nodrošinātu kvalitatīvu Pārdevēja pakalpojumu sniegšanu.

Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana

Tiek uzskatīts, ka Pircējs ir noslēdzis pirkuma-pārdošanas līgumu no brīža, kad viņš apstiprina savu pasūtījumu e-veikalā.

Tiek uzskatīts, ka pārdevējs piekrīt slēgt pirkuma-pārdošanas līgumu no brīža, kad viņš apstiprina klienta pasūtījumu un sāk to izpildīt.

Par pirkuma-pārdošanas līgumu ne Pircējam, ne Pārdevējam nav pienākuma atsevišķi rakstiski vai telefoniski paziņot ieinteresētajām personām.

Pircēja tiesības

Pircējam ir tiesības šajos noteikumos noteiktajā kārtībā iegādāties Pārdevēja piedāvātās preces.

Pircējam ir tiesības izbeigt pirkuma līgumu ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas, iepriekš paziņojot Pārdevējam (pa e-pastu, tālruni, ierakstītā vēstulē) par pirkuma līguma izbeigšanu un preču atgriešanu.

Pircēja pienākumi

Pircējs apņemas nenodot trešajām personām savus pieteikšanās datus Pārdevēja sistēmā. Ja Pircējs pazaudē pieslēgšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu.

Ja mainās Pircēja personas dati (tālruņa numurs, adrese utt.), Pircējs apņemas nekavējoties atjaunināt datus Pārdevēja sistēmā nākamā pasūtījuma laikā.

Pirkuma līguma laušanas gadījumā Pircējam ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā rakstiski (e-pastā vai ierakstītā vēstulē) jāinformē pārdevējs par līguma izbeigšanu. Pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis līguma laušanu, Pircējs apņemas atgriezt saņemtās preces, nosūtot tās (ierakstītā vēstulē vai izmantojot kurjerpasta pakalpojumus) uz Pārdevēja norādīto adresi.

Iegādājoties preces, Pircējs apņemas pieņemt preces, kas piegādātas uz Pircēja adresi.

Iegādājoties preces, Pircējam ir jāievēro Lietuvas Republikas tiesību akti.

Pārdevēja tiesības

Pārdevējam ir tiesības ierobežot Pircēja darbības e-veikala sistēmā, ja Pircējs kaitē e-veikala darbības stabilitātei un drošībai.

Nelabvēlīgu apstākļu gadījumā Pārdevējam ir tiesības uz laiku pārtraukt e-veikala darbību nebrīdinot par to Pircēju.

Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs izvēlas veikt priekšapmaksu, bet nesamaksā par preci 5 darba dienu laikā no pasūtījuma veikšanas.

Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja pasūtījumu, ja rodas problēmas saistībā ar preču piegādi un Pircējs nav sasniedzams pa viņa norādītājiem kontaktiem.

Pārdevēja pienākumi

Pārdevējs apņemas nodrošināt Pircējam iespēju izmantot šī e-veikala sniegtos pakalpojumus.

Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz personas datu konfidencialitāti, izņemot gadījumus, kad dati ir jāsniedz trešajām personām saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanu.

Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces atbilstoši Pircēja izvēlētajam piegādes veidam.

Pārdevējs, neparedzētu apstākļu dēļ nevarot Pircējam piegādāt pasūtīto preci, apņemas piedāvāt pēc īpašībām un izskata līdzīgu preci vai atgriezt pircējam samaksāto naudu termiņā, kas nepārsniedz 10 darba dienas, ja tika veikta priekšapmaksa.

Preču cenas, samaksa

Preču cenas interneta veikalā ir norādītas eiro. Pircējs maksā par preci vienā no šiem veidiem:

  • Paysera maksājumu sistēma;
  • Debetkarte/kredītkarte;
  • Naudas līdzekļu avansa pārskaitīšana;
  • Paypal maksājumu sistēma;

Pārdevējam ir tiesības mainīt apmaksas veidus, iepriekš neinformējot Pircēju.

Pārdevējs apņemas kopā ar pasūtīto preci vai pa e-pastu iesniegt klientam rēķinu.

Preču kvalitāte, garantija, atgriešana un maiņa

Katras preces īpašības ir norādītas e-veikalā. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka preces realitātē var nedaudz atšķirties (krāsu toņi, izmērs u.c.) no internetā redzamajām, Pircēja monitora īpašību dēļ.

Pārdevējs garantē, ka visas uzrādītās preces ir jaunas, kvalitatīvas un nelietotas, ja vien preces aprakstā nav norādīts citādi.

Pircējam ir tiesības atgriezt preces ar trūkumiem 30 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas.

Pircējam, kurš vēlas atgriezt iegādātās preces, ir jāpārliecinās, ka:

  • Prece ir nelietota.
  • Prece ir nebojāta.
  • Preces oriģinālais iepakojums ir saglabāts un neskarts.
  • Produkta etiķete ir saglabāta un neskarta.
  • Preces komplektācija ir tāda pati kā Pircēja saņemtā.
  • Pircējam ir saglabāts preču iegādes apliecinošs dokuments (piem., rēķins).

Pirms preču atgriešanas Jums jāsazinās ar mums pa e-pastu info@www.donum.lv. Pircējam, kurš vēlas atgriezt preci, ir jāaizpilda atgriešanas veidlapa un jānorāda atgriešanas iemesls.

Nauda par atgriezto preci tiek pārskaitīta stingri tikai uz maksātāja bankas kontu.

Nobeiguma noteikumi

Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanu.

Visi strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem, tiek risināti sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, domstarpības tiek risinātas Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Puses tiek atbrīvotas no šī līguma saistībām, ja to izpilde nav iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ.